Türkçe English
 
 
 
Duyuru. (01 Mart 2021)
   
Duyuru. (22 Şubat 2021)
   
Duyuru. (21 Aralık 2020)
   
Duyuru. (15 Eylül 2020)
   
Duyuru. (23 Haziran 2020)
   
Randevu Formu
   
Duyuru. (20 Mayıs 2020)
   
Duyuru. (16 Mart 2012)
   

Karpaz Kitapçığı

   
Pul Harçları.
 
 
 
 
 
Sıkça Sorulan Sorular
 

Nasıl başvuru yapılabilir?

Komisyona yapılacak herhangi bir başvuru, başvuranın istemini içeren başvuru formu ile başlatılır. Mühürlenmek için Komisyon sekreteryasına ibraz edilen her başvuru ve ekleri başvuran veya temsilcisi veya avukatı tarafından imza olunur. Başvurunun avukat tarafından dosyalanması halinde avukat tutma varakası da dosyalanır. Başvuruya ilişik yemin varakası yemin sahibi tarafından imzalanır. Başvurunun başvuran tarafından bizzat yapılması halinde başvuru ve yemin varakası başvuru formu örneğine en yakın bir şekilde yapılabilir. Başvuru, sayı, başvuranın adı ve soyadı, kimlik kartı ve/veya pasaport numarası, adresi, varsa çalışmaların gizlilik esasına göre yürütülmesi talebini, davalı taraf olarak KKTC'de İskan İşleri ile görevli Bakanlığı ve/veya Bakanlığı temsilen KKTC Başsavcılığı, başvuranın avukatının adı ve soyadı ve tebliğ adresi, avukatı yoksa, başvuranın tebliğ adresi ve telefon numarası, istemin nelerden ibaret olduğu, tazminat talep edilen taşınır ve/veya taşınmaz malın kesin tarifi ve Başvuranın bu gibi maldaki hak oranını ve bu mal üzerinde herhangi bir ipoteğin bulunup bulunmadığı bilgisini içerir. Başvuruya ilişik yemin varakasında yemin sahibi başvurudaki isteminin esasını teşkil eden olgular hakkında etraflı bilgi verir. Taşınmaz mallarda başvuran, başvurusu ile birlikte, kimlik ve/veya pasaportunun onaylanmış suretlerini, hak iddiasında bulunduğu taşınmaz malın tapu kaydı, bahse konu maldaki mülkiyet oranını ve taşınmazdaki hakkının halen kendisine ait olduğunu gösteren belgelerin asıllarını veya usulüne göre tasdik memuru tarafından onaylanmış fotokopi veya suretlerini ibraz eder. Taşınır mallarda başvuran; taşınır malın 13 Şubat 1975 tarihinden önce satın alındığını kanıtlayıcı nitelikte makbuz, çek, banka havalesi, döviz transferi veya ödemenin yapıldığını ispatlayan belgelerin asıl veya onaylanmış suretlerini veya fotokopilerini; veya taşınır malın başvurana miras, bağış ve/veya hediye yoluyla intikal ettiğini ispatlayan herhangi bir resmi makamın ve/veya gerçek veya tüzel kişinin arşivinden bu intikalin 13 Şubat 1975 tarihinden önce yapılmış olduğunu ispatlayan belgelerin asıl veya onaylanmış suretlerini veya fotokopilerini ibraz eder. Başvuranın, ayrıca, maliki olduğu bahse konu taşınırın 13 Şubat 1975 tarihinden önce kuzeyde terk etmek zorunda kaldığını ispat eden belgelerin asıl veya onaylanmış suretlerini ibraz etmesi gerekmektedir. 

Başvuruda istenilen evraklar nelerdir?

Başvuru Formu. Başvuru formu başvuranın talebinin özetini içermelidir.
Yemin Varakası: Başvuran, başvuru konusu taşınmaz mal ve talep hakkında detaylı bilgi sunmalıdır.
Başvuranın kimlik kartı ve/veya pasaportun tasdikli kopyaları. Başvuru vekil aracılığıyla yapılırsa hem vekilin hem de mal sahibinin kimlik kartı ve/veya pasaportun tasdikli kopyaları.
Başvuru konusu mal taşınmaz ise, Taşınmaz mal kayıt belgelerinin(koçanların) aslı veya tasdikli kopyaları. Başvuru konusu mal taşınır ise, Taşınır malın 13 Şubat 1975 tarihinden önce satın alındığını kanıtlayan makbuz, çek, banka havalesi, döviz transferi veya ödemenin yapıldığını ispatlayan başka belgelerin aslı veya tasdikli kopyaları.
Başvurunun bir avukat tarafından yapılması durumunda avukat tutma varakası.
Başvurunun vekil  tarafından yapılması durumunda özel vekaletname.

Başvuru şahsen mi yapılmaktadır? (e-mail, faks yoluyla yapılabilir mi?)

Bir vekil tarafından da başvuru yapılabilir. Usulüne uygun olarak hazırlanan her başvuru, Komisyon huzurunda dosyalanmasıyla işleme konur. E-mail, faks yoluyla başvuru dosyalanmaz.

Başvuru esnasında orjinal evraklar gerekli mi?

Eğer başvuruya ekli her belgenin kopyası Komisyon Sekreteryası tarafından tasdik edilecekse, tasdikten önce her belgenin orijinalinin de görülmesi gerekmektedir.  

Avukat tutulması mecburi mi?

Avukat tutulması mecburi değildir. Başvurular şahsen veya vekil aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru Yunanca/İngilizce hazırlanabilir mi?

Başvuru formu Türkçe hazırlanmalıdır. Yemin varakası ise Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.  

Vekaletame Yunanca/İngilizce olabilir mi?

Vekaletname Yunanca/İngilizce olabilir.

Başvuru sırasında ücret alınır mı?

Başvuruya 100 TL'lik ve başvuruyla birlikte sunulacak  her  belgeye 1,5 TL'lik damga pulu yapıştırılmalıdır. Eğer tasdik Komisyon Sekreteryası tarafından yapılacaksa, ekstradan 1,5 TL'lik damga pulu yapıştırılmalıdır.

Başvuruyu geri çekme hakkımız var mı?

Başvuru her aşamada geri çekilebilir. Geri çekilen başvuru için Komisyon ret ve iptal kararı verir.

Sonradan avukat ataması veya azli olabilir mi?

Başvurunun herhangi bir safhasında avukat ataması veya azli yapılabilir.

Başvuru saatleri nelerdir? Randevu gerekli mi dir?

Kış Mesaisi'nde 8:30 - 12:00, yaz mesaisinde ise 8:00 - 12:30' da başvurular kabul edilmektedir. Başvuru dosyalanmasında randevu yoktur. 

Görüşmeler nerede gerçekleşmektedir?

Başvuruların görüşülmesi Komisyon binasında yapılmaktadır.

Başvuru sırasında değerlendirme raporu gerekli mi?

Başvuru sırasında değerlendirme raporu gerekli değildir.

Tazminat, Takas ve İade yanında kullanım kaybı ve manevi tazminat verilir mi?

67/2005 sayılı yasanın 8. maddesine göre tazminat, takas ve iade yanında kullanım kaybı ve manevi tazminat verilebilir.

Sadece kullanım kaybı ve manevi tazminat verilir mi?

Sadece kullanım kaybı ve manevi tazminat verilemez.

Evraklar Yunanca veya İngilizce verilebilir mi? (Görüş, tutanak, ihbarname, v.b)

Başvuran talep ettiği takdirde evraklar Yunanca veya İngilizce verilebilir.